<พระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >
คุณธรรม

สิ่งใดที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว ท่านจะต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ ก็จะพาให้เกิดความท้อถอย ทำให้มีคนทำงานจริงน้อยลง งานทุกอย่าง คุณธรรม ทุกอย่าง จะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้น เมื่อท่านกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็จะเป็นตัวอย่าง ชักนำผู้มีความรู้สติปัญญาทั้งหลาย ให้มีกำลังใจและ มีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เมืองไทยรอดเพราะโครงสร้างของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย ประชากรนี่ หมายถึงประชาชนที่อยู่ในกรุง ประชาชนที่อยู่ในชนบท ประชาชนที่อยู่ชายทะเล ประชาชนที่อยู่บนภูเขา ยังดี คนยังมีจิตใจที่กล้าคิด กล้าทำ ถ้าทำตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมคนหรือความดีของคน เมืองไทยสบาย ไม่ต้องให้ต่างประเทศมาขุด แม้จะมีต่างประเทศมาขุด เขาก็ขุดให้เรา เขาก็แบ่ง ให้เราด้วย เราก็แบ่งให้เขา นี่ก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ ๑ ส่วน ๔ หรือมากกว่าเศษ ๑ ส่วน ๔ ด้วยความพอเพียง ที่แปลว่า พอประมาณ และมีเหตุมีผล อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยนึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปคิด ของ
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

การดำเนินการฝึกประจำเดือน

การปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย
๑. จัดตั้งกองรักษาการณ์เฉพาะกิจพระที่นั่งจักรี ฯ ๒๘ ม.ค.๕๒
๒.จัดยามถวายพระเกียรติงานพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ณ ม.รามคำแห่ง ๒๕ - ๓๐ ม.ค.๕๒
๓.จัดยามถวายพระเกียรติ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานด้านการฝึก ฯ
๑. ฝึก ฯพลอสาสมัครใหม่ รุ่นที่ ๑๘
๒. ฝึกทบทวนเฉพาะหน้าที่ทหารมหาดเล็กฯ

งานด้านกิจการพลเรือน
๑. รายงานยอดเงินบริจาควัดอุไร ฯ
๒.การแข่งขันฟุตบอล ฯ

การเตรียมการ สัปดาห์หน้า
๑ การเตรียมการผลัดเปลี่ยนกำลังพลประจำเดือน ๑ ก.พ.๕๒
๒ การเตรียมการจัดกำลังถวายความปลอดภัย ณ ม.แม่โจ้ ๑๙ ก.พ.๕๒
๓.การเตรียมการฝึกภาคสนาม พล.อส.รุ่นที่ ๑๘ มี.ค.๕๒
๔.การเตรียมการเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ. (ที่เดิม )
๕.การเตรียมการรับตรวจคุณภาพชีวติ
งานด้านฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
๒. กองร้อยดำเนินการเรืองทำเนียบกำลังพล และตารางการปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย
Google