<พระบรมราโชวาทพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >
คุณธรรม

สิ่งใดที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว ท่านจะต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ ก็จะพาให้เกิดความท้อถอย ทำให้มีคนทำงานจริงน้อยลง งานทุกอย่าง คุณธรรม ทุกอย่าง จะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้น เมื่อท่านกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็จะเป็นตัวอย่าง ชักนำผู้มีความรู้สติปัญญาทั้งหลาย ให้มีกำลังใจและ มีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

เมืองไทยรอดเพราะโครงสร้างของประเทศ หรือนิสัยของประชากรชาวไทย ประชากรนี่ หมายถึงประชาชนที่อยู่ในกรุง ประชาชนที่อยู่ในชนบท ประชาชนที่อยู่ชายทะเล ประชาชนที่อยู่บนภูเขา ยังดี คนยังมีจิตใจที่กล้าคิด กล้าทำ ถ้าทำตามคุณสมบัติของคน คือ คุณธรรมคนหรือความดีของคน เมืองไทยสบาย ไม่ต้องให้ต่างประเทศมาขุด แม้จะมีต่างประเทศมาขุด เขาก็ขุดให้เรา เขาก็แบ่ง ให้เราด้วย เราก็แบ่งให้เขา นี่ก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ เศษ ๑ ส่วน ๔ หรือมากกว่าเศษ ๑ ส่วน ๔ ด้วยความพอเพียง ที่แปลว่า พอประมาณ และมีเหตุมีผล อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยนึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปคิด ของ
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

การเตรียาการฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รุ่นที่ ๕


การเตรียมการฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก
๑. วัตถุประสงค์
๒. แผนการฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๒
๓. การประสานการปฏิบัติ
๔ การดำเนินการฝึก ฯ
๕. การจัดกำลัง
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปรับมาตรฐานความรู้ความชำนาญของกำลังพลที่เข้ารับการฝึกให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทาง และนโยบายของผู้บังคับบัญชา
๑.๒ เพื่อให้ผู้ข้ารับการฝึกมีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากล
๑.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของชุดปฏิบัติการ ทหารมหาดเล็ก ฯ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ เหตุการณ์และโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ พร้อมสำหรับเผชิญภัยก่อการร้ายทุกรูปแบบ
๑.๔ เพื่อให้ผู้รับการฝึก สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตามธรรมเนียมประเพณีของทหารมหาดเล็ก ฯ และเมื่อร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. แผนการฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็ก รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๒
๒.๑ ห้วงการศึกษา ตั้งแต่ ๘ มิ.ย.๕๒ – ๑๗ ก.ค.๕๒ รวม ๖ สัปดาห์
๒.๒ จำนวนผู้เข้ารับการฝึก – ศึกษา จำนวน ๕๐ นาย
ให้ส่งรายชื่อ ถึง ฝยก.ภายใน ๓๐ มี.ค.๕๒
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก – ศึกษา
๒.๓๑ เป็นกำลังพล นขต.ร.๑ รอ.
๒.๓.๒ เป็นนายทหาร ชั้นยศ ร.ต.- พ.ต. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๒.๓.๓ เป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ พล.อส. – จ.ส.อ. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๒.๓.๔ ผ่านการทอสอบสมรรถภาพร่างกายจากคณะกรรมการ
๒.๓.๕ ผ่านการตรวจโรคจากแพทย์ทหาร
๒.๔ เกณฑ์การทดสอบร่างกาย
๒.๔.๑ ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน ๙ ครั้ง เต็ม ๒๐ ครั้ง
๒.๔.๒ ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน ๕๗ ครั้ง เต็ม ๘๗ ครั้ง(เวลา ๒ นาที)
๒.๔.๓ ดันพื้น เกณฑ์ผ่าน ๕๐ ครั้ง เต็ม ๘๐ ครั้ง(เวลา ๒ นาที )
๒.๔.๔ วิ่งระยะเวลา ๒ ไมล์ (เวลา ๖ นาที )
๒.๔.๕ ว่ายน้ำระยะทางไมล์ ๒๐๐ เมตร (เวลา ๖ นาที )
๓. การดำเนินการฝึกฯ
๓ .๑ ภาคที่ตั้ง
- ข้อปฏิบัติในราชสำนัก และแบบธรรมเนียมราชประเพณี งานในหน้าที่ทหารมหาดเล็ก
- อาวุธศึกษา, การใช้อาวุธ, และการยิงปืนด้วยกระสุนจริงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
- การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
- การ รปภ.บุคคลสำคัญ และการปฏิบัติการลับ
- การปฏิบัติการทางบก, ทางน้ำ, และด้วยอากาศยาน
- การปฏิบัติการรบในเมือง
- การต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ
- การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๓.๒ ภาคสนาม
- การ รปภ.บุคคลสำคัญ
- การปฏิบัติการรบในเมือง
- การปฏิบัติการทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศยาน

........................................................................................................................
หมายเหตุ ให้ส่งรายชื่อ ภายใน ๓๐ มี.ค.๕๒
Google